Keramisk tätningsmassa

Ventilationskanaler och imkanaler måste vara täta för att fungera. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återfår det murade kanalsystemet sin ursprungliga prestanda med i stort sätt bibehållen kanalarea. Metoden är effektiv både ur ett kostnads- och tidsperspektiv.

Arbetsprocessen med keramisk massa är enkel. Först rengörs ventilations- och imkanalerna noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk. De murade kanalerna blir tätade och kanalarean förblir så gott som intakt.

Problem med otäta ventilationskanaler
Otäta ventilationskanaler och imkanaler är vanligare än man tror. Skador och slitage gör att funktionen i kanalerna sätts ner allt eftersom. Draget och luftkvalitén försämras och energiförlusterna blir större och mer kostsamma.

Keramisk tätningsmassa – en smart lösning
Genom glidgjutning med keramisk massa tätas kanalerna enkelt och effektivt. Luften strömmar bättre i de murade kanalerna och ventilationssystemet arbetar som det ska. Fastigheten blir trevligare och mer ekonomisk att bo i.